Jano00257의 아이템 필터

Dunnosss

플랫폼: PC (최종 유효 버전: 3.13.2c)
작성자: : Jano00257
마지막 업데이트 : 2021. 5. 18. 오전 10:36:43

버전 : 8.0.2a

UBER

플랫폼: PC (최종 유효 버전: 지정되지 않음)
작성자: : Jano00257
마지막 업데이트 : 2022. 8. 25. 오전 8:53:30

버전 : 8.8.1a.2022.236.9

NewWardLLopp

플랫폼: PC (최종 유효 버전: 3.20.2c)
작성자: : Jano00257
마지막 업데이트 : 2023. 2. 14. 오전 7:19:28

버전 : 8.9.6a.2023.45.9

VeryStrictWARD

플랫폼: PC (최종 유효 버전: 3.20.2c)
작성자: : Jano00257
마지막 업데이트 : 2023. 2. 18. 오전 11:51:06

버전 : 8.9.6a.2023.49.13

CrucibleStarter

플랫폼: PC (최종 유효 버전: 3.22.2)
작성자: : Jano00257
마지막 업데이트 : 2023. 4. 7. 오후 2:20:39

버전 : 8.10.0.2023.97.14

Downloaded

플랫폼: PC (최종 유효 버전: 3.22.2)
작성자: : Jano00257
마지막 업데이트 : 2023. 4. 7. 오후 3:34:46

버전 : 8.10.0.2023.97.17

Ancestor uber strict

플랫폼: PC (최종 유효 버전: 3.22.2)
작성자: : Jano00257
마지막 업데이트 : 2023. 8. 20. 오전 10:51:14

버전 : 8.11.0.2023.232.9

sadadqweqweqweqwe

플랫폼: PC (최종 유효 버전: 3.22.2)
작성자: : Jano00257
마지막 업데이트 : 2023. 8. 20. 오후 12:02:17

버전 : 8.11.0.2023.232.9

sas

플랫폼: PC (최종 유효 버전: 3.22.2)
작성자: : Jano00257
마지막 업데이트 : 2023. 8. 23. 오전 2:32:27

버전 : 8.11.1.2023.235.5

Very strict ancestor

플랫폼: PC (최종 유효 버전: 3.22.2)
작성자: : Jano00257
마지막 업데이트 : 2023. 9. 1. 오후 1:00:57

버전 : 8.11.1.2023.244.13

sdadweqerrrrrrr

플랫폼: PC (최종 유효 버전: 3.22.2)
작성자: : Jano00257
마지막 업데이트 : 2023. 9. 9. 오후 3:03:08

버전 : 8.11.2.2023.252.17